Emily Royal

Interns

Emily Royal

Analytics Intern

  Zahra Dousti headshot

  Zahra Dousti

  Activation Intern

  Rebekah Jimenez

  Rebekah Jimenez

  Association Intern

  Lauren Roberts

  Lauren Roberts

  Bayer Intern